top of page
Bosse_edited.jpg
312599191_812626743185393_4527739746794892180_n.png

                                                 Utställningsregler

 

När du anmäler din hund är det viktigt att du som anmälare också är den som står på betalningen. Annars kan vi inte koppla ihop betalningen med anmälan och hunden står som obetald och därmed ej anmäld.

Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta på anmäld hund samt att ägare som uppges på anmälan är den faktiska ägaren. Felaktiga eller falska uppgifter kan leda till att hunden diskvalificeras.

Du som hundägare ansvarar för att hunden anmäls i rätt klass med rätt uppgifter, klassbyte kan inte göras när anmälningstiden har gått ut. Cert/CACIB delas inte ut till hund som går i fel klass. Hund som får championat kan byta till championklass nästkommande dag vid två dagars utställning.

Anmälan är bindande och återbetalas endast om hunden är sjuk och intyg kan uppvisas. Om en utställning inte kan genomföras på grund av force majeure återbetalas anmälningsavgiften.

Om du är osäker på vilken klass du ska anmäla i, mejla och fråga oss innan du anmäler.

 

SOM UTSTÄLLARE SKA DU KÄNNA TILL UTSTÄLLNINGSREGLERNA, LÄS DEM INNAN DU ANMÄLER.

Som utställare ska du se till att hunden är på plats och färdig i god tid för bedömningen. Hund som inte är på plats i tid kan bara erhålla kvalitetsbedömning.

Under bedömningen är det bara handlern, som visar hunden som får befinna sig i ringen. Undantaget är funktionsnedsatt person med ledsagare. Så kallad dubbelhandling är inte tillåten.                                                                                                                                                    Utställare som förolämpar, kritiserar eller uppträder störande mot domare före, under eller efter bedömning kan gå miste om sitt pris samt avisas från utställningsområdet.

 

DU FÅR INTE STÄLLA UT ENLIGT FÖLJANDE.

Hunden är svanskuperad. Med undantag för hund som ägs och visas av utländsk ägare som inte bor i Sverige och är född i ett land, där svanskupering är tillåtet, får ställas ut.         Hunden är öronkuperad.                                                                                                                             Hunden visar aggressivt beteende på eller utanför utställningsområdet.                           Hunden är blind eller döv.                                                                                                                 Hunden har en smittsam sjukdom, skabb eller annan ohyra. Behandling mot skabb ska ha avslutats minst 30 dagar innan utställning.                                                                                     Hunden har opererats eller behandlats på annat sätt för att dölja exteriöra eller                     Hund vars päls, nos eller hud har färgats.                                                                                         Dopad hund. Som hundägare är du skyldig att veta vad som gäller vid behandling av din hund och följa Jordbruksverkets riktlinjer vid tävling.  Gäller även naturläkemedel.                 Om hunden är kirurgiskt kastrerad.                                                                                                        Kemiskt kastrerad hund under behandling (inklusive karenstid 6 månader efter avslutad behandling).                                                                                                                                               Hund ägd av domare, eller domarelev, får inte ställas ut vid utställning där domaren, eller domareleven, tjänstgör.                                                                                                                           Hund ägd av ringsekreterare, eller ringsekreterarelev, får inte ställas ut i utställningsring där ringsekreteraren, eller ringsekreterareleven, tjänstgör. Ringsekreteraren, eller ringsekreterareleven, får heller inte arbeta i, eller visa egen hund i finalring, om hunden gått till final.                                                                                                                                                 Dräktig tik som är 30 dagar eller mer in i dräktigheten.

Utställare/hundägare som har blivit förbjuden att äga eller handha hund av länsstyrelse, får inte anmäla eller visa egen eller annans hund.

 

UNDANTAG                                                                                                                                      Kastrerad tik har generell dispens att delta på utställningar.

 

KLASSINDELNINGAR

 

VALPSHOW  3–6, månader

För valp som fyllt 3 månader men inte 6 månader på utställningsdagen.

I valpshow kan valpen tilldelas mycket lovande eller lovande.

Klassen har en egen BIS final för alla valpar som blivit bäst i sin ras.

 

VALPKLASS   6–9, månader

För valp som fyllt 6 månader men inte 9 månader på utställningsdagen.

I valpklass kan valpen tilldelas mycket lovande, lovande eller mindre lovande.

Klassen har en egen BIS final för alla valpar som blivit bäst i sin ras.

JUNIORKLASS  9–15, månader

För hund som fyllt 9 månader men inte 15 månader på utställningsdagen.

Hund som tilldelats excellent och CK går vidare i konkurrensklass/bästa hane/bästa tik i rasen.

Bästa hane/bästa tik i konkurrensen kan tilldelas juniorcertifikat och går vidare i konkurrens till Bästa junior.

Hund som blir Bästa junior tilldelas titeln Junior Winner och går vidare till BIS final för juniorer.

Juniorer går inte i konkurrens mot övriga klasser.

 

VETERANKLASS 8 år och äldre

För hund som fyllt 8 år på utställningsdagen.

Bästa hane/bästa tik i konkurrensen kan tilldelas certifikat och går vidare i konkurrens till Bästa Veteran.

Hund som blir Bästa Veteran tilldelas titeln Veteran Class Winner och går vidare till BIS final för Veteraner.

Veteraner går inte i konkurrens mot övriga klasser.

CERT ELLER CACIB DELAS INTE UT I JUNIOR OCH VETERANKLASS.

 

UNGHUNDSKLASS, 15–24 månader

För hund som fyllt 15 månader men inte 24 månader på utställningsdagen.

Hund som tilldelats excellent och CK går vidare i konkurrensklass/bästa hane/bästa tik i rasen.

Bästa hane/bästa tik i konkurrensklasserna kan tilldelas certifikat och går vidare i konkurrens om BIR och BIM.

 

ÖPPEN KLASS, 15 månader och uppåt

För hund som fyllt 15 månader på utställningsdagen.

Hund som tilldelats excellent och CK går vidare i konkurrensklass/bästa hane/bästa tik i rasen.

Bästa hane/bästa tik i konkurrensklasserna kan tilldelas certifikat och går vidare i konkurrens om BIR och BIM.

 

CHAMPIONKLASS, 18 månader och uppåt

För hund som fyllt 18 månader på utställningsdagen och som är nationell champion.

Vid anmälan ska kopia på nationellt (svenskt) championat bifogas.

Hund som tilldelats excellent och CK går vidare i konkurrensklass/bästa hane/bästa tik i rasen.

Bästa hane/bästa tik i konkurrensklasserna kan tilldelas CACIB och går vidare i konkurrens om BIR och BIM.

 

WORKING KLASS, 15 månader och uppåt

För hund som fyllt 15 månader på utställningsdagen

För anmälan till klassen ska intyg på genomfört prov/tävling bifogas i anmälan. Alla förekommande typer av bruks eller jakt är tillåtna i klassen utom weight pulling.

Hund som tilldelats excellent och CK går vidare i konkurrensklass/bästa hane/bästa tik i rasen.

Bästa hane/bästa tik i konkurrensklasserna kan tilldelas certifikat och går vidare i konkurrens om BIR och BIM.

ÖVRIGA KLASSER

Avelsklass

Uppfödarklass

Parklass

Två hundar av samma ras visas av en handler. 

GRUPPINDELNING

Grupp 1:  Vall, herde och boskapshundar

Grupp 2: Pinscher, Schnauzer och Schweiziska Bovari hundar

Grupp 3: Terrier

Grupp 4: Hundar av Bulldog typ

Grupp 5: Spetsar och hundar av urhundstyp

Grupp 6: Spår ,sök samt drivande hundar

Grupp 7: Stående fågelhundar

Grupp 8: Vattenhundar samt stötande och apporterande hundar

Grupp 9: Sällskapshundar

Grupp 10: Vinthundar

 

CERTIFIKAT

JUNIORKLASS

I klassen krävs det tre certifikat för ett championat.

UNGHUNDSKLASS

I klassen krävs det tre certifikat för ett championat

ÖPPENKLASS

I klassen krävs det tre certifikat för ett championat

CHAMPIONKLASS

I klassen krävs det tre CACIB från tre olika länder för ett championat.

VETERANKLASS

I klassen krävs det tre certifikat för ett championat

WORKINGKLASS

I klassen krävs det tre certifikat för ett championat

HEALTY BREED                                                                                                                                         Utöver övriga certifikat kan detta certifikat delas ut till hund som anses vara resultatet av ett mycket gott och genomtänkt avelsarbete för en god exteriör och mentalitet utifrån rasstandarden.

Med detta vill vi lyfta fram uppfödare och hundägare som valt att hålla fast vid en sund avel, framför en avel med de exteriöra överdrifter som ibland leder till de hälsoproblem som vi ser på en del hundar idag.

Championatregler
För att erhålla championat måste hunden vara stambokförd och ägaren vara medlem i SCF.
Utlandsägd hund måste ha erhållit ett nationellt championat i sitt hemland, för att kunna bli Svensk Champion.

Enskild bedömning
• Hunden bedöms först i en enskild kvalitetsbedömning i sin ras.
• Hund som tilldelas excellent eller very good går vidare till konkurrensbedömning. (Om fler än fyra hundar tilldelats excellent går inga hundar med very good vidare)


Konkurrensbedömning
• Hundarna i rasen jämförs med varandra och placeras 1 till 4.
• Först hanar, sedan tikar.
• Alla hundar som tilldelas CK (championkvalitet) tävlar vidare i Bästa hane/tik klass.
• Endast hund som fått har excellent kan tilldelas CK.


Bästa Hane och tik klass

I klassen bästa hanhund tävlar samtliga hanar i rasen som har fått excellent i unghund, öppen, champion eller arbetsklass om Bästa Hane.

I klassen bästa tik tävlar samtliga tikar i rasen som har fått excellent i unghund, öppen, champion samt workingklass om Bästa Tik.

Certifikat (CAC) delas ut till Bästa Hane och Bästa Tik.

4 hundar placeras i vardera klassen.

På internationell utställning tilldelas även CACIB till Bästa Hane/Tik.

Hundarna  som blir bästa hane/tik går vidare till BIR och BIM.


BIR och BIM
Här tävlar bästa hanen och tiken om Bäst I Rasen och Bäst I Motstånd.
Den hund som blir BIR går vidare till en gruppfinal.


Gruppfinal.
Alla BIR hundar tävlar i sin grupp om en plats i BIS finalen. Vinnaren i varje grupp går vidare till BIS (Best In Show).


Best In Show
Vinnarna i gruppfinalerna tävlar i Best In Show.
OBS! Valpar, juniorer och seniorer bedöms i egna finaler.

 

Priser som hunden kan erhålla
Excellent
Tilldelas hund som mycket väl överensstämmer med rasstandarden, samt:

• Har ett, för rasen, mycket gott temperament.
• Hunden ska ha en utmärkt välbalanserad helhet och vara i utmärkt kondition.
• Eventuella fel ska vara så obetydliga att man kan bortse från dem.
• Hunden ska ha mycket tydlig könsprägel.

Very good
Tilldelas hund som väl överensstämmer mot rasstandarden, samt:
• Hunden ska ha ett mycket gott temperament.
• Är välbalanserad och i god kondition.
• Mindre avvikelser kan godtas om helhetsintrycket inte påverkas.
• Hunden ska ha tydlig könsprägel.

Good
Tilldelas hund som överensstämmer med sin rasstandard, samt:
• Ska ha gott temperament.
• Ska ha god kondition.
• Exteriöra fel framträder inte allt för mycket.

Sufficient (Godtagbar)
Tilldelas hund som inte helt motsvarar rasstandarden på grund av att den inte har rasens alla karaktärsdrag.
• Kan också ges till hund som visas i dålig kondition eller har dålig munhygien.

KEP (Kan ej prissättas)
Tilldelas hund som uppvisar sådana brister i hantering och uppvisning att den inte går att bedöma, eller är i sådant skick att den inte kan kvalitetsbedömas.

Diskvalificerad
Tilldelas hund som uppvisar avvikelser på exteriör eller temperament, vilka står under diskvalificerande fel i rasstandarden, eller som inte har en för rasen typisk exteriör. Samt:
• Hanhund som inte har korrekt belägna eller utvecklade testiklar.
• Hund som har ett aggressivt beteende eller som visar ett tydligt flyktbeteende/rädsla.
• Hund som har problem med andning eller exteriöra fel som väsentligt försämrar hunden hälsa och funktion.
• Hund som visar hälta.

Ringsekreteraren noterar i ringlistan att hunden diskvalificeras, och domaren signerar noteringen.
Hund som diskvalificerats vid tre tillfällen får inte längre delta på SCF utställningar.

bottom of page