top of page
Dog Walker på Park

Stadgar

Swedish Canine Federation

Org.nr 802541-1995

Swedish Canine Federation, (SCF) bildades 2022.  SCF är en ideell organisation med syfte att främja en god renrasig hundavel med tonvikt på hälsa och exteriör. Samt verka för ett gott samarbete internationellt.

SCF följer djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter för hundhållning samt träning och tävling med hund.

 

                                       Stadgar för Swedish Canine Federation

                                              Nedan kallad SCF eller förening.

 

§1. Syfte

Föreningens syfte att stambokföra renrasiga hundar och att främja en god exteriör, hälsa och funktion genom ett långsiktigt samarbete med uppfödare, exteriördomare och veterinärer.

§2. Verksamhet

SWCF ska verka för utbildning av uppfödare, domare och hundägare. Anordna hundutställningar nationellt och internationellt. Verka för annan hundverksamhet.

§3.  Medlemskap

Alla kan ansöka om medlemskap i föreningen.                                                                                                                                                                                                                                                     

§4. Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs varje år på årsmötet.

§5. Styrelsen

Styrelsen består av 3 ledamöter och 1 suppleant.

Ordförande

Kassör

Sekreterare                                                                                                                                          Suppleant                                                                      

Ordförande och kassör väljs på ett år och övriga på två år.

                                                                                                                               

§6. Beslut

För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs minst 3 närvarande ledamöter.

 

§7. AU-beslut

Ordförande och kassör kan ta AU-beslut gällande inköp under 3000 kronor. Alla AU-beslut ska förankras i nästkommande styrelsemöte.

 

§8. Företrädare

Företrädare i styrelsen är sittande ordförande och kassör.

 

§9. Ständiga ordföranden

Manuela S och Gabriella R kommer vara permanenta ordföranden i den ideella föreningen Swedish Canine Federation.

Ingen av de permanenta ordförandena kan röstas bort i någon form av omröstning i föreningen.

 

§9:1 Vetorätt

De permanenta ordförandena ska båda ha varsin vetorätt i alla omröstningar och beslut i föreningen.

De permanenta ordförandenas vetorätt gäller även i frågor och omröstningar om de permanenta ordförandenas vetorätt.

Ingen omröstning kan genomföras utan de permanenta ordförandenas närvaro, omröstningen blir i så fall ogiltig.

Ingen av de permanenta ordförandenas vetorätt kan röstas bort i någon form av omröstning i föreningen.

§9:2  Stadga 9 och 9: 1

Stadgar 9 och 9:1 är permanenta och kan därmed inte ändas eller eller röstas bort, i delar eller i sin helhet.

 

§10. Styrelsens arbete

Styrelsen ska fortsätta den tidigare styrelsens arbete i möjligaste mån och inte ändra riktning på planerad verksamhet. Styrelsens beslut får inte gå emot stadgarna. Avgår en ledamot kan styrelsen ta hjälp av en adjungerad om så krävs. En adjungerad har inte rösträtt. Om ordförande avgår under mandattiden går vice ordförande in som ställföreträdande fram till nästkommande årsmöte.

 

§11. Kallelse till möten

Kallelse till möte ska ske via hemsidan och via mail.

                                                          

§12. Utbildning

Blivande ledamöter ska utbildas i hur styrelsearbetet fungerar i en förening.

 

§13. Revisor och revisorssuppleant

Revisorn och dess suppleant väljs på årsmötet.

Revisorn får inte vara familj eller släkt till någon i styrelsen.

                                                                                                                                   

§14. Valberedningen

Valberedning består av tre ledamöter varav en är sammankallande.

Valberedningen väljs på årsmötet.

Ledamöterna ska beredas möjlighet att utbilda sig i hur en valberedning arbetar.             

 

§15. Valberednings arbete

Valberedningen har till uppgift att:

 • Aktivt nominera och ta emot nomineringar på ledamöter till styrelsen.

 • Tillfråga sittande styrelse om dem är intresserade av omval, tackar ledamoten ja är personen nominerad av valberedningen.

 • Vara informerad om hur styrelsearbetet fungerar och tillsätta ledamöter utifrån informationen.

 • I möjligaste mån föreslå sittande styrelse om den fungerar väl.                            

 • Ordna utbildning för blivande ledamöter.

 • Informera tillfrågade om vad det innebär att sitta i en styrelse och vad som förväntas av ledamöterna.                                                                                                                                                                                    

 • I god tid innan årsmötet presentera valberedningens förslag för medlemmarna.

 • Valberedningen och sittande sekreterare i styrelsen samlar in och räknar rösterna.

 • Presentera den nya styrelsen på årsmötet.

Om en ledamot invald på två år har mer än 50 % frånvaro utan giltigt skäl under första året, har valberedningen möjlighet att föreslå en ny ledamot till nästkommande årsmöte.

§16. Stadgeändringar

Ändringar av stadgarna kan endast göras på ett årsmöte eller på ett extra årsmöte. Förslag på ändringar av stadgar ska presenteras tillsammans med varför den bör ändras och hur förändringen påverkar medlemmarna och föreningen. Det krävs att minst ¾ delar av medlemmarna röstar ja till en ändring. Stadga 10 och 10:1 är undantaget stadgeändring.

                                                  

§17. Årsmötet

Årsmötet ska vara utlyst senast 6 veckor innan årsmötesdagen via hemsidan. I kallelsen ska det vara bifogat:

 • Datum, plats och tid.

 • Verksamhetsberättelse.

 • Budget.

 • Medlemsavgift.

 • Revisorns redovisning.

 • Motioner.

 • Verksamhetsplan.

 • Presentation av ny styrelse.

 • Förslag på ledamöter till valberedningen.

                                                                                                                                     

Årsmötet ska i första hand hållas fysiskt. Skulle det vara omöjligt på grund av force majeure kan det genomföras digitalt.

Årsmötet ska hållas i april månad.

 

§18. Omröstning av ledamöter

Senast 10 veckor innan årsmötet ska valberednings förslag på styrelse samt övriga ledamöter presenteras på hemsidan samt mejlas ut till medlemmarna.

Omröstningen är öppen i 7 dagar från och med publicering och genomförs med mobilt bankid alternativt via en separat röstmail. Valberedningen samt tillsatt mötesordförande kontrollerar och räknar rösterna.                                   

Det är inte tillåtet att rösta in två eller fler ur samma familj/släkt.

 

§19. Rösträtt                                                                                                                                          Alla medlemmar som är över 18 år och som har varit medlem 1 år innan årsmötet har rösträtt.

                                                                                                          

§20. Räkenskapsår och verksamhetsår

Räkenskapsåret är från 1 januari till 31 december.

Verksamhetsåret är rullande mellan årsmötena.

                                                                                                                                                        

§21. Arbete och inköp

Resultatet av arbete som blivit gjort i klubbens regi tillhör föreningen om inget annat angetts skriftligen.

Inköp som blivit gjorda med klubbens pengar tillhör föreningen om inget annat angetts skriftligen.

 

§22. Uteslutning  

Medlem kan uteslutas om denne motarbetar eller är skadlig för föreningens intressen eller verksamhet inom SWCF, på föreningen arrangemang eller på sociala medier. Sprider förtal eller falsk information om funktionär, domare, medlem eller föreningen inom SWCF, på sociala medier eller privat. 

      

§23:1. Grader av uteslutning

 • Medlemmen får en varning, vid tre varningar träder uteslutning i kraft.

 • Medlemmen kan kvarstå som medlem men kan inte väljas till förtroendeposter i SWCF.

 • Medlemmen blir utesluten för gott.

 • Medlem som är uppfödare och som bryter mot avelsreglerna kan stängas av under en begränsad tid eller bli utesluten.

 

§24:2 Beslut om uteslutning

Styrelsen  tar alltid beslutet om en eventuell uteslutning.

Alla parter har rätt att föra sin talan i frågan. Ett datum för beslut ska fastställas och berörda personer ska ha lämnat sin version till styrelsen senast två veckor innan beslut tas.

Om uteslutningsärendet gäller en styrelsemedlem eller en funktionär/domare ska denne bli entledigad med omedelbar verkan fram tills beslutet är taget.

Styrelsens beslut kan inte överklagas till styrelsen men kan överklagas till nästkommande årsmöte.

§25. Force Majeure

Vid oförutsedda händelser eller omständigheter som föreningen inte råder över, kan föreningen inte bli skadeståndsskyldig eller återbetalningsskyldig.

 

§26. Föreningens upphörande

Upplösning av föreningen kan endast göras på ett årsmöte om minst ¾ av medlemmarna röstar för en upplösning.

§27. Godkännande

När du har betalt medlemsavgiften har du godkänt att följa ovanstående stadgar samt övriga regler i Swedish Caine Federation.

bottom of page